Go To Brand

Tytuł projektu:

Internacjonalizacja marki LEAN TECH na rynkach zagranicznych.

 

 Numer wniosku o dofinansowanie:

POIR.03.03.03-30-0038/20

 

Cel i planowany efekt projektu:

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy, przy wykorzystaniu działań w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR. Dzięki realizacji

projektu Wnioskodawca zaoferuje na zagranicznych rynkach(w tym na rynku perspektywicznym - ZEA) usługi z branży meblarskiej, a przez to zwiększy osiągane przychody. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji marki LEAN TECH. Udział w targach w charakterze wystawcy wzmocni pozycje przedsiębiorstwa w branży. Mierzalne efekty realizacji projektu:

- Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji - 6;
- Przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 450 000,00 PLN;
- Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu- 450 000,00 PLN. 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 468 100,00 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych 00/100)

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 397 885,00 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100)

 

Termin realizacji:

01.10.2022 – 30.06.2023

 

 

logotypy